Käimasolevad konkursid

Edastame täna ühe uue ning 11 käimasoleva konkursi info.
 
Intensiivkoolitus
26. mai toimub  viimane koolitus enne sügist, kus tutvustame äriprojektide toetusvõimalusi
http://toetus.projektid.ee/26mai. Mõned näited toetustest:
Starditoetus, Kasvutoetus, Stardilaen, Ekspordi arendamise toetus, Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, Arendustöötaja kaasamise toetus, Innovatsiooniosak, Tootearenduse toetus, Turismiturunduse programm ettevõtjatele, Eesti-Läti programm, Eesti-Läti-Vene programm, Kesk-Läänemere programm, Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfondi toetused, Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus, Leader programm, Ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm.
 
Hetkel aktuaalsed konkursid
* SA Archimedes kuulutas välja taotlusvooru energiatehnoloogia alaste projektide elluviimiseks. Taotlusvoor keskendub põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud temaatikale: põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine, CO2 –vaba põlevkivielektri tootmise arendamine, uute põlevkiviõli tootmistehnoloogiate väljatöötamine, põlevkiviõli ja elektrienergia koostootmise tehnoloogia väljatöötamine, põlevkivist diiselkütuse või selle komponentide tootmine, põlevkivi töötlemise käigus tekkivate jäätmete – tuhk, aheraine – rakendusalade arendamine, soojusressursi senisest parem ärakasutamine. Toetatavateks tegevusteks on alusuuringud, rakendusuuringud ning infrastruktuuri ülesehitamine ja arendamine. Toetust saavad taotleda teadus- ja arendusasutused. Ühe projekti kohta taotletav toetuse summa võib olla minimaalselt 63 900 ja maksimaalselt 1 278 300 eurot.
http://blog.projektid.ee/energiatehnoloogia/
 
* EAS Ekspordi arendamise toetus
Ekspordi arendamise toetust saab taotleda toote ja teenuse ekspordituru nõuetega vastavusse viimiseks, tootenäidiste ja reklaammaterjali valmistamiseks, brändide väljatöötamiseks, kaubamärgi registreerimiseks sihtturul, sihtturgude külastamiseks, turundusürituste korraldamiseks, messidel osalemiseks ning turu-uuringuteks. Toetuse suurus 4000 EUR (60 000 krooni) kuni 160 000 EUR (2 500 000 krooni), omaosalus 30% kuni 70%.
http://toetus.projektid.ee/eksport
     
* EAS Kasvutoetus
Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule. Taotlev ettevõte peab looma kõrget lisandväärtust tal peab olema ekspordipotentsiaal. Samuti on sihtgrupiks ettevõtjad, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks. Toetuse maksimaalne suurus 32 000 EUR (500 000 krooni), omaosalus 35%. Taotleda saavad kuni kolme aasta vanused ettevõtted ja FIEd.
 
* EAS Starditoetus
Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 7000 EUR (100 000 krooni), omaosalus 20%. Taotleda saavad kuni aasta vanused ettevõtted ja FIEd.
http://blog.projektid.ee/stardi-kasvutoetus/
 
* EAS Teadmiste ja oskuste arendamise programm
Teadmiste ja oskuste arendamise toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbiviimiseks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täienduskoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine. Toetuse minimaalne suurus on 1000 EUR (15 646 krooni) ja maksimaalne 64 000 EUR (1 000 000 krooni), omaosalus 50%.
http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste
 
* EAS Arendustöötaja kaasamine
Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine arendustöötaja palkamise kaudu. Arendustöötaja võib olla teadur, insener, disainer või turundusjuht. Toetust saab töötaja kaasamisega tekkivateks kuludeks, sh palk. Toetuse miinimum- ja maksimumsummasid pole paika pandud, omaosalus 50%.
http://blog.projektid.ee/arendustootaja/
 
* Panime kokku ülevaate ettevõtetele suunatud Leader meetme tähtaegadest. Hiidlaste Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Kirderanniku Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Mulgimaa arenduskoda, Paik, Piiriveere Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Raplamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Saarte Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrtsjärve Ühendus, Võrumaa Partnerluskogu.
Vt, millisest Teie ettevõte toetust saada võiks:
http://blog.projektid.ee/leader-firmadele/
 
* Innove meetme 1.1.7 „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetmes „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ on avatud taotlusvoor kuni 3. juunini.
http://blog.projektid.ee/opetajate-taienduskoolitus/
 
* KIK vooluveekogude seisundi parandamine, 27. juuni 
http://blog.projektid.ee/vooluveekogud-2
 
* SA Innovel avanes taotlusvoor meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”, 27. juuni.
http://blog.projektid.ee/esfhoolekandemeetmed/
 
* KIK Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine, 29. juuni
http://blog.projektid.ee/jaatmed
 
 * Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/
 
* KIK keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august. Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm.
http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/
 
* Kui plaanite ise projekte kirjutada, saate kindlasti abi veebipõhiselt kursuselt, kus saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne). Kursusel on ka palju näiteid taotlusvormide lahtritest, eelarvest, eelarve seletuskirjast, hindamiskriteeriumitest ning fondide tagasisidest. Alustage kohe http://e-kursus.projektid.ee.
 
Kui soovite, et aitame Teid projektidokumentatsiooni koostamisel, võtke palun ühendust Tanel Käbiniga (kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236). Ideid saate tasuta ja konfidentsiaalselt testida http://www.projektid.ee/idee.
 
 
 
Parimat
 
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ
 
| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |
|
http://e-kursus.projektid.ee – projektikirjutamise e-kursus |