Tallinn kohandab lapsehoiutoetuse seadusele

 

22. märts 2007 kl 18:39

Erik Rand

Toimetaja: Erik Rand
Foto: Marko Mumm

Linnavolikogu otsustas viia lapsehoiuteenuse rahastamise korra alates 5. aprillist vastavusse sotsiaalhoolekande seadusega.

Sotsiaalhoolekande seadus sätestab lapsehoiuteenuse sotsiaalteenusena ja kehtestab teenusele ja selle osutajale kohustuslikud nõuded.

Seaduse järgi kohaldatakse alates 1. juulist 2007 tegevusloa nõue praegustele lapsehoiuteenuse osutajatele, kellele see tegevus on 2007. aasta 1. jaanuari seisuga põhikirja või põhimääruse järgne.

Teenuse osutamisõiguse praegused taotlejad peavad tegevust alustama 5. aprillist jõustuva uue korra järgi. 

Õigus saada lapsehoiutoetust tekib vanemahüvitise seaduse alusel makstava hüvitise lõppemisel ja see õigus lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Tallinna linn maksab munitsipaallasteaedadele ja koolieelsetele eralasteasutustele toetust nende laste eest, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning kes on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse. 

 

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada kolm kuud peale teenuse kasutamist, väljamaksmine toimub linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade kaudu.

2006. aastal maksti Tallinnas lapsehoiutoetust summas 1,2 miljonit krooni. Selleks aastaks on linnaeelarves lapsehoiuteenuse rahastamiseks ette nähtud 10 miljonit krooni.

 Kahe kuu jooksul oli toetust makstud 213 lapse eest ja selle suuruseks kuus on 1852 krooni. Lapsehoiuteenuse osutajaid oli linnas 28.