Ülevaade konkurssidest

Edastame vahekokkuvõtte aktuaalsetest konkurssidest.
 
NB! 12. mai on viimane päev soodushinnaga fondide tutvustamise koolitusele (26. mai) registreerida http://toetus.projektid.ee/26mai. Tegu on viimase koolitusega enne sügist.
 
* Innove meetme 1.1.7 „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetmes „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ on avatud taotlusvoor kuni 3. juunini.
http://blog.projektid.ee/opetajate-taienduskoolitus/
 
 * Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks.
Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/
 
* KIK keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august. Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm.
http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/
 
* Eelinfo: maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks. Taotleda võivad nii kohalikud omavalitsused, MTÜ-d kui ka ettevõtjad.
Lisainfo http://blog.projektid.ee/toolesaamine/
* EAS stardi- ja kasvutoetuse tingimused lähevad paremaks. Näiteks kaovad senised eurotoetuse teavitusnõuded ning lihtsustub aruandlus.
http://blog.projektid.ee/stardi-kasvutoetus/
 
* EAS arendustöötaja kaasamise toetus http://blog.projektid.ee/arendustootaja/
 
* EAS ekspordi arendamise toetus http://toetus.projektid.ee/eksport
 
* EAS teadmiste ja oskuste arendamise programm http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste
 
* Ülevaade ettevõtetele suunatud Leader meetme tähtaegadest. http://blog.projektid.ee/leader-firmadele/
 
* KIK vooluveekogude seisundi parandamine, 27. juuni 
http://blog.projektid.ee/vooluveekogud-2
 
* KIK Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine, 29. juuni
http://blog.projektid.ee/jaatmed
 
Kui soovite, et aitame Teid projektidokumentatsiooni koostamisel, võtke palun ühendust Tanel Käbiniga (kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236). Ideid saate tasuta ja konfidentsiaalselt testida http://www.projektid.ee/idee.
 
Kui plaanite ise projekte kirjutada, saate kindlasti abi veebipõhiselt kursuselt, kus saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne). Kursusel on ka palju näiteid taotlusvormide lahtritest, eelarvest, eelarve seletuskirjast, hindamiskriteeriumitest ning fondide tagasisidest. Alustage kohe http://e-kursus.projektid.ee.
 
Parimat
 
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ
 
| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |