Uute rahastamisprojektide konkursid

Äsja avanesid konkursid:

* EAS toetab rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimist Eestis, 7. märts.
Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik.
http://blog.projektid.ee/rahvusvaheline_yritus
Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekt „EM ja MM Tallinn 2011“ sai eelmises voorus 1 000 000 krooni toetust (taotleja Tantsukool Laguun MTÜ).
 
* SA Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine, 14. veebruar.
Toetatavad tegevused: pikaajaliselt töötutele (sh heitunud) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures; kutseõppe, sh vajadusel tugiteenuste võimaldamine 16-29-aastastele ainult põhiharidusega või põhihariduseta töötutele, kes on põhihariduse omandanud või katkestanud põhihariduse omandamise hiljemalt 2009/2010. õppeaastal ja kes on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 6 kuud registreeritud töötuna Eesti Töötukassas.
http://blog.projektid.ee/toojoud-innove/
 
Innove toetas viimati järgmisi meie klientide projekte: Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele; Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt; SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp.
 
* EAS Regionaalsed investeeringutoetused, 15. veebruar.
Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetust antakse hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.
http://blog.projektid.ee/regionaalsed-investeeringud/
 
* Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi tähtaeg on 15. veebruar. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalike omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-el ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik.
http://blog.projektid.ee/kik-kikas NB! Taotlemise protsess muutub elektroonseks, kasutusele võetakse süsteem KIKAS.
http://blog.projektid.ee/kik Lühiülevaade alamprogrammide sisust.
 
KIK toetas viimati Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekti “Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine” 1 287 852 krooniga.
 
 
Jooksvalt avatud konkursid:
 
* EAS arendustöötaja kaasamise toetus
EAS annab toetust ettevõtetele, rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks, suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga töötaja, kelleks on teadurid, insenerid, disainerid ja turundusjuhid ning muud arendamisega seotud töötajad.
http://blog.projektid.ee/arendustootaja/
 
* EAS ekspordi arendamise toetus. Jooksvalt. Toetuse kasutamise oodatav tulemus: 1. Ettevõtjate ekspordi müügitulu kasv; 2. Kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurenemine ekspordis; 3. Ettevõtjate sisenemine uutele sihtturgudele
http://toetus.projektid.ee/eksport
 
* EAS finantseerib läbi teadmiste ja oskuste arendamise programmi firmade ja FIEde nõustamist (sh ettevõtja strateegia väljatöötamine ja selle juurutamine, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine).  
http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste
 
 
Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Idee sobivust konkurssidele saate TASUTA testida siin: http://www.projektid.ee/idee.