VE: ehitajad

Pari­mad ehi­ta­jad tulevad Ees­tist

14. oktoober 2008
Autor: Agne Narusk

Foto: Rene Suurkaev

30 rii­gi kut­se­meist­rivõist­lus­telt tõid eest­la­sed kaa­sa pronks­- ja hõbe­medali.

 Eu­roo­pa tei­ne mees plaa­ti­mi­ses on eest­la­ne Ma­tis In­dov ning kol­mas müüri­la­du­mi­ses Siim Soo­ve­re, sel­gus sep­temb­ri kesk­pai­ku Rot­ter­da­mis. Rah­vus­va­he­lis­telt noor­te kut­se­meist­rivõist­lus­telt Eu­roS­kills too­di ko­ju hõbe- ja pronks­me­dal. Nii kõrgelt po­le va­rem noor­te ees­ti mees­te kä­tetööd ja os­ku­si hin­na­tud.

An­de­kad poi­sid, võtab Pär­nu­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se ehi­tuse­ria­la õpe­ta­ja Enn Vee­sa­lu noor­mees­te pi­ka ja kiit­va ise­loo­mus­tu­se paa­ri sõna­ga kok­ku. Te­ma käe all said ko­ha­li­ke kut­se­meist­rivõist­lus­te pa­ri­mad su­vi­ses tree­ning­laag­ris en­ne Eu­roo­pa suurvõist­lust vii­ma­se lih­vi. “Peab ik­ka kõva närv ole­ma, et pub­li­ku sil­me all nii häs­ti tööd te­ha,” ütleb ko­ge­nud ehi­tusõpe­ta­ja. “Kaht­le­ma­ta tõstab me­dal ja kut­se­meist­ri tii­tel nen­de kon­ku­rent­sivõimet töö­tu­rul.”

Noor­me­hed ise on ta­ga­si­hoid­li­kud na­gu tõsi­sed ees­ti töö­me­hed ik­ka. Müüri­la­du­ja­te esi­num­ber Soo­ve­re teeb Vil­jan­di­maal väi­ke­ses ehi­tus­fir­mas ülde­hi­tust­öid ning hõbe plaa­ti­mi­ses ehk Ma­tis In­dov oo­tab lä­hip­äe­vil Soo­me töö­le mi­ne­kut. Mõle­mad on as­ja­de sel­li­se käi­gu­ga üli­malt ra­hul. “Mul­le üld-e­hi­tu­ses meel­dib, sest siin ei lä­he üks­lui­seks, saab te­ha eri­ne­vaid töid,” ütleb Soo­ve­re. Tal­lin­na ehi­tus­koo­lis ke­va­del plaa­ti­mi­se­ria­la lõpe­ta­nud In­dov ta­haks jää­da töö­le Ees­tis­se, kuid pa­ra­ku po­le ta siia­ni  so­bi­vat leid­nud. Kui an­taks va­li­da, kas la­du­da ah­ju või sei­na, va­liks müüri­la­du­ja Soo­ve­re vii­ma­se. Rot­ter­da­mis sai ta sel­le­ga suu­repä­ra­selt hak­ka­ma, ehk­ki har­ju­muspä­ra­se tel­li­se ase­mel tu­li väi­ke­sed ja kä­sit­si vor­mi­tud hol­lan­di tel­li­sed ise so­bi­vaks ta­gu­da.

Võist­lus oli mees­kond­lik, poo­le­li ole­va moo­dul­ma­ja juu­res said oma os­ku­si näi­da­ta kõik – müüri­la­du­ja, plaa­ti­ja, puu­sepp, plekk­sepp, maa­ler jne. Müüri­la­du­ja töö oli la­du­da ki­vist ot­sa­sei­nad ning ise väl­ja mõel­da, ku­jun­da­da ja la­du­da sil­lus. Müüril oli laiust ne­li meet­rit, kõrgus jäi kol­me meet­ri kan­ti, ae­ga an­ti 18 tun­di, mis jao­ta­ti kol­me päe­va pea­le. “Pal­ju oli pa­be­ri­te täit­mist, see võttis ae­ga ja oli na­tu­ke har­ju­ma­tu,” mee­nu­tab Soo­ve­re. “Hom­mi­kul tu­li täp­selt prog­noo­si­da, kui pal­ju töö pea­le ae­ga ku­lub. Kui pa­nid sel­le­ga möö­da, siis võeti punk­te ma­ha.”

Kivid ja plaadid

Mis seal nii vä­ga te­ha po­le, võib as­ja­tund­ma­tu mõel­da, kuid Soo­ve­re sõnul olid kõiki­de võist­kon­da­de müürid ise­moo­di lao­tud. “Võist­lus­tel oli kä­sitöö põhi­li­ne, elekt­ri­li­si töö­riis­tu ka­su­ta­da ei toh­ti­nud. Ees­tis nii pal­ju kä­sit­sitööd ma ei tee,” võrd­leb pro­fist müüri­la­du­ja. Vil­jan­di ühen­da­tud kut­se­kesk­koo­lis õppis ta ülde­hi­tust. Plaa­did on igal pool ühe­su­gu­sed, mui­gab In­dov eri­ne­va­te ki­vi­de ju­tu pea­le, aga se­gu ja ma­ter­jal olid siis­ki tei­sed. “Meil ka­su­ta­tak­se põran­da­te plaa­ti­mi­sel kind­lat val­mis­se­gu, aga Hol­lan­dis pi­di­me sel­le ise kok­ku va­la­ma,” se­le­tab In­dov. “Vä­ga har­ju­ma­tu, aga hea koo­li­tus.” Kul­last tal vä­ga pal­ju puu­du ei jää­nud: vaid pro­jek­ti­ju­hi ma­pi va­he­le unus­ta­tud do­ku­ment, mis võttis ma­ha ne­li punk­ti. Kuid täp­sus ja kor­rekt­sus on täht­sad.

Kui eel­mi­sel aas­tal Jaa­pa­nis WorldS­kill­sil olid eest­la­sed roh­kem ko­ge­mu­si oman­da­mas, siis see­kord eurovõistlustel ol­di väl­jas ju­ba täie eest, mär­gib SA In­no­ve in­fo­juht Tii­na Sa­lum­äe.  “Noo­red leia­me Ees­ti-si­ses­te kut­se­meist­rivõist­lus­te kau­du, mi­da kor­ral­da­me koos kut­seõppea­su­tus­te ja eria­la­lii­tu­de­ga. En­ne võist­lu­si tree­ni­vad noo­ri oma ala tun­nus­ta­tud te­gi­jad,” sel­gi­tab ta. “Kõik see ai­tab lei­da kon­tak­te ja ol­la kur­sis kut­sea­la tren­di­de­ga, se­da nii võist­le­ja­tel kui ka nen­de­ga kaa­sas ole­va­tel ju­hen­da­ja­tel-õpe­ta­ja­tel.” 

Meistrivõistlused

Nelisada noort kolmekümnest riigist:

••  18.–20. septembrini kestnud EuroSkillsil näitas oma oskusi ja teadmisi rohkem kui 400 noort kutsemeistrit 30 riigist.

••  Eestist võistlesid noored kuuel alal: kokk, ettekandja, töödejuhataja, tisler, ehituspuusepp, plekksepp, plaatija, müürsepp, maaler, kaheliikmeline mehhatroonikute meeskond ja sõiduautotehnik.

••  Järgmisel aastal plaanib SA Innove saata Eesti noored kutsemeistrid maailmavõistlustele, mis toimuvad Calgarys.