VE: kodanikuühiskond tugevneb läbi interneti

Valdo Kalm: kodanikuühiskond tugevneb läbi interneti

Eesti Päevaleht, 08. aprill 2009 15:30
toimetaja piltAutor: Valdo Kalm, Minu Eesti toimkonna liige ja Eesti Telekomi juhatuse esimees
 
FOTO: Joosep Martinson

Eesti on läbi teinud suurepärase arengu. Nüüd, kus me näeme esimesi tagasilööke nii majanduses kui väärtussüsteemis tervikuna, peame aru saama, et edasiseks positiivseks arenguks on vaja teha asju teisiti.

Loovamalt. Rohkem üheskoos. Kodaniku ja kogukonna kesksemalt, leides meie seast ettevõtlikke inimesi igas Eestimaa paigas ja igal tasandil.

Eelmisel aastal toimus suurepärane aktsioon Teeme Ära!, mille käigus tegid 50 000 vabatahtlikku palju head Eestimaa loodusele.

Nüüd tuleks teha kodanikualgatuse korras, üheskoos midagi head inimeste jaoks, et nii meile endale kui teistele oleks Eesti parim paik elamiseks.

Selleks, et leida uusi lahendusi ja teistmoodi tegemist – ja loomulikult ka vastutusvõimelisi tegijaid – toimuvadki 1.mail üle-eestilised Teeme Ära! mõttetalgud, kus otsitakse nii väikseid „teemeärasid“, mida kogukonna, küla, linnaosa, ühistu, ettevõtte tasandil kohe teostada ning ka suuri „teemeärasid“, mis vajavad analüüsi ja hääletamist, et siis järgmisel aastal ära teha.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniinimesena olen tehnoloogiausku ja usun, et arendades Eestist Euroopa ühe kõrgeima internetikasutusega riigi, võimaldab see uuel tasemel inimestevahelist sidusust ja demokraatiat.

Ka Minu Eestit ja kodanikuühiskonda saab realiseerida lihtsamalt, kui meil on kättesaadav, kõigile läbipaistev infokanal interneti näol.

Internetiga sidusama ühiskonna heaks

Eesti Inimarengu Aruanne 2008 tõi ühiskonna kriisiga toimetulekut ja uuenemist soodustava tegurina välja ka interneti veel paremat kättesaadavuse.

Tõepoolest: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uuring infokihistumise kohta toob välja, et inimesed on eristatud selle järgi, mil määral nad oskavad ja on motiveeritud kasutama erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid oma elu kvaliteedi tõstmiseks.

Vähendades erinevatest interneti kasutamise võimalustest tulenevat ühiskondlikku kihistumist, aitame parendada kogu ühiskonda.

Nii ongi EMT, Elion ja MicroLink koos Vaata Maailma sihtasutusega algatanud Minu Eesti toetuseks projekti „Ole kaasas!”, mille eesmärk on tuua järgneva kolme aastaga Internetti kasutama 50 000 peret.

See tähendab ligikaudu 100 000 uut internetikasutajat. Sada tuhat inimest, kelle ees avanevad uued võimalused nii lihtsalt silmaringi avardada kui võtta midagi ette oma elukvaliteeti parandamiseks – lihtsaim näide on seesama töökuulutuste lugemine ja oma CV e-postitamine tööotsimiseks.
See tähendab 50 000 peret, kus lapse hinnete ja homseks õppida antuga ollakse kursis e-kooli kaudu ning kelle andekad lapsed saavad kaasa lüüa näiteks pranglimises – ülipopulaarses peastarvutamise võistluses interneti vahendusel.

Ja loomulikult aitab see sidustada kodanikku riigiga läbi e-teenuste, mille heaks näiteks on tulude deklareerimine ja e-tervise teenused.

Internetiga tööpuuduse vastu

The Economisti artikkel „Interneti levik aitab tööpuuduse vastu“ ütleb, et USA-s tehtud uuringute alusel võib väita, et 1% täiendavaid internetikasutajaid tähendab 0,2%-0,3% vähem tööpuudust.

Võttes aluseks eesmärgi tuua täiendavalt internetti 100 000 inimest (ca 7% elanikkonnast ), võiks see tähendada 1,4% vähem töötust.

Interneti laiapõhjaline kasutus võimaldab pakkuda uusi ärimudeleid ja teenuseid. Artiklis räägitakse ka infrastruktuuri rajamisest ning et kui see on olemas, tuleb inimesed aidata seda kasutama.

Sellepärast ongi USA majanduse stimuleerimise paketis (B. Obama stimulus packet) investeeritud sellesse 6 miljardit dollarit. Ja isegi kui väikese Eesti mastaapides on interneti mõju tööpuudusele USA omast väiksem, on iga oma eluga paremini hakkama saav inimene meile suur väärtus.

„Ole Kaasas!“ hõlmabki kolme valdkonda, et teha infoühiskonda sisenemine inimese jaoks lihtsaks: tasuta koolitus, taskukohane internet ja taskukohased arvutid. Juba maikuus algavad esimesed tasuta koolitused Narvas, Pärnus, Viljandis ja Tallinnas ning sügisel kogu Eestimaal, ka väikestes paikades.

Edenda oma valdkonda ja laienda ühiskonnale

Miks me seda teeme? Sest olen veendumusel, et ettevõte saabki ühiskonnale kaasa aidata just oma tegevusvaldkonna edendamisega.

Oma tegevusvaldkond on ettevõtjale tuttav, ta tunnetab siinset olukorda ning teab selle sektori ühiskondlikke probleeme ja kitsaskohti. Telekom Grupp tegutseb infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonnas ning meie visioon on olla inimsõbraliku infoühiskonna eestvedajaks.

Mis saab siis olla loogilisem, kui asuda visiooni ellu viima sellega, et vähenda ühiskonna infokihistumist? Märkame võimalust, otsides uusi lahendusi ühiskonna arenguks.