Lääne-Viru Ühisomavalitsuskogu: Valitsuselt soovitakse seaduste ja kokkulepete täitmist

Eile, neljapäeval 6. veebruaril võttis Lääne-Viru Ühisomavalitsuskogu vastu
avaliku pöördumise Vabariigi Valitsuse, haridus- ja teadusministri,
rahandusministri, sotsiaalministri ja Õiguskantsleri poole avaldades
protesti valla- ja linnaeelarvete tasandusfondi määratud vahendite mahu ja
jaotuse vastu omavalitsuste lõikes, mis ei arvesta omavalitsusjuhtide ja
Valitsuse vahel saavutatud kokkulepet ega ka Eesti ja Euroopa õigusaktidega.

Lääne-Viru Ühisomavalitsuskogu on seisukohal, et Vabariigi Valitssue määruse
“Seaduses 2003. aasta riigieelarve” eraldisteks kohaliku omavalitsuse
üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotamise
kord” eelnõu on vastuolus Vabariigi Valitsuse ja omavalitsuste esindajate
12.09.2002 sõlmitud kokkuleppega 2003. aasta riigieelarve osas ja samuti
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta art. 9 p. 2, Eesti Vabariigi põhiseaduse
§ 154 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 3. 

Toimetulekutoetuste väljamaksmiseks määratud vahendid ei ole vastavuses
tegeliku vajadusega, samuti ei ole ette nähtud vahendeid riiklike
toimetulekutoetuste administreerimiskulude katteks kohalikele
omavalitsustele. Seoses sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega alates selle
aasta jaanuarist on prognoositav toimetulekutoetuse saajate arvu kasv
möödunud aastaga võrreldes. Raha toetuste väljamaksmiseks on riigieelarvest
eraldatud aga 32 miljonit krooni (Lääne-Virumaal 3 miljonit krooni) vähem
kui möödunud aastal. Juba jaanuari väljamaksete võrdlus möödunud aastate
sama perioodiga näitab mõnedes omavalitsustes väljamaksete pea kahekordset
suurenemist. Jaanuari väljamaksetega kompenseeriti aga detsembri kulutusi
(seadusemuudatuse mõju avaldub alles veebruaris).

Problemaatiline on ka täiendavate haridusvahendite reservist vahendite
eraldamise süsteem. Lääne-Viru Ühisomavalitsuskogu ei pea ei õigeks ega
põhjendatuks viimasel kahel aastal kehtinud süsteemi muutmist ning teeb
ettepaneku võimaldada maakondlikel omavalitsusliitudel otsustada iseseisvalt
reservis olevate vahendite maakonnasisese jaotuse üle. Lääne-Viru
Ühisomavalitsus soovib, et ka tänavu oleks võimalik rahastada maakondlikke
aineolümpiaade jm. õpilasüritusi, samuti pedagoogide ainesektsioonide
tegevust.

Lääne-Viru Ühisomavalitsuskogu teeb Vabariigi Valitsusele ja ministritele
ettepaneku pidada kinni 12.09.2002 saavutatud kokkuleppest. Õiguskantsleril
palutakse analüüsida ministeeriumide tööd Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu
koostamisel, millisega rikutakse kokkulepet omavalitsustega valdavas
ulatuses.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.