Sillamäe vabatsooni detailplaneering on kehtestatud

03. juulil 2003 algatas Sillamäe Linnavalitsus Sillamäel Kesk 2, Kesk 2/1, Kesk 2B ja Ehitajate 1 maa-ala ja nendega piirneva maa-ala detailplaneeringu. Eesmärk oli määrata tingimused maa-ala kruntideks jagamiseks, kaubasadama ja uute tööstusettevõtete ehituseks ja maakasutuseks.

Detailplaneeringu koostamisel arvestati varem nimetatud maa-aladele kehtestatud planeeringuid ja dokumente, s.h. Sillamäe üldplaneeringut, Ida-Virumaa maakonnaplaneeringut, Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavaid keskkonnatingimusi (teemaplaneering), Sillamäe vabamajandustsooni moodustamise dokumente, varem krunditud maatükkidele kehtestatud või kehtestamisel olevad detailplaneeringuid ning teisi dokumente.  Planeeringu koostamise aluseks oli Planeerimisseadus ja detailplaneeringu lähteülesanne.

Planeeringuga krunditi ainult Sillamäe linna ja planeeringuala piirides olevad AS Silmet Grupp ja AS Eesti Energia maa-alad ning munitsipaalmaad.  Kruntimise tulemusena moodustati 76 uut krunti, neist 64-le seati ehitusõigus. 12 krundi kasutamise sihtotstarbeks määrati kaitsehaljastuse maa (HK) ja nendele ehitusõigust ei kehtestatud.

Ehitusõiguse realiseerimine toimub igale krundile koostatava detailplaneeringu või ehitusprojekti järgi vastavalt Sillamäe Linnavalitsuse poolt seatud tingimustele. Uusi krunte on sadama-alal 23 ja vabamajandustsoone 44, väljaspool sadama-ala ja vabatsooni moodustati 9 krunti. Kõikide teiste planeeringualal tegutsevate ettevõtete krundid ja ehitusõigused säilisid muutumatul kujul.

Detailplaneeringuga määrati kaubasadama asukoht, piirid ja arendamine täidetava maa arvel, tööstusettevõtete maa-ala, raudteejaama asukoht ja raudteede maakasutus, tänavate maa-ala ja liikluskeem. Määrati tehnovõrkude, kommunikatsioonide ja infrastruktuuri rajamispõhimõtted ja tingimused. Planeeringuga anti suund saastatud kaevandusala probleemide edasiseks lahendamiseks, nähes ette maa taaskasutusse võtmise.

Planeeringu järgimisega tagatakse kõikide keskkonnakaitseliste nõuete täitmine ja kaitset väärivate loodusobjektide ja kultuuriväärtuste säilimine ning kaitse. Nimetatud tingimuste täitmise tagamiseks jäeti ehitusõigus kehtestamata 12 krundil ja 8 krundile kehtestati piiratud ehitusõigus.

Planeering on kooskõlastatud kõigi lähteülesandes nõutud ametkondade ja institutsioonidega. Kooskõlastamise käigus tehtud ettepanekud ja märkused on planeeringus arvesse võetud.

Detailplaneeringu tutvustamine toimus vastavalt seadusele – avalik väljapanek ja avalik arutelu on toimunud. Avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekud ja märkused on planeeringus kajastatud. Kaebusi ja proteste avaliku arutelu korralduse kohta esitatud ei ole.

Sillamäe Linnavalitsus analüüsis esitatut põhjalikult ja leidis, et Töö nr. E821 “Sillamäel Kesk 2, Kesk 2/1, Kesk 2B ja Ehitajate 1 maa-ala ja nendega piirneva maa-ala detailplaneering” vastab sisult ja vormilt püstitatud eesmärgile, on vastavuses Planeerimisseadusega ning kehtestamiseks küps. Sillamäe vabatsooni planeering esitati  Sillamäe Linnavolikogule kehtestamis-ettepanekuga.

30. septembril 2003 kehtestas Sillamäe Linnavolikogu üksmeelselt Sillamäel Kesk 2, Kesk 2/1, Kesk 2B ja Ehitajate 1 maa-ala ja nendega piirneva maa-ala detailplaneeringu.

Planeeringu koostas E-KONSULT OÜ (juhatuse esimees Lembit Linnupõld, projektijuht Avo Blankin).

ab

 

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.