VE: Tormalaste kodupaigaühenduse põhikiri

Tormalaste Kodupaigaühenduse põhikiri

 

“Tormalaste Kodupaigaühendus” põhikiri on vastu võetud 13. märtsil 1999. aastal sõlmitud asutamislepinguga ja kantud juriidilise isikuna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 20. juunil 2000.

 

   1. Üldsätted

 

   1.1. Tormalaste  Kodupaigaühendus (järgnevalt: ühendus, lühend TKÜ) tegutseb kasumi-taotluseta, mittetulundusühinguna. 

   1.2. Ühenduse asukoht on Tallinn.

   1.3. Ühenduse eesmärgid on:

        · Tormast pärit ja Tormaga seotud inimeste  ühendamine, et arendada kodupaigategevust ja kodu-uurimist;

        · tegutsemine kõige Tormale ainuomase põlistamise nimel;

        · kaasabi osutamine Torma ajaloo- ja kultuuripärandi, muististe ning loodus- ja kultuuri-väärtuste kaitsmisele, korrashoidmisele ja tutvustamisele;

        · kaasabi osutamine kohaliku maakultuuri arendamisele ja selle väärtustamisele;

        · kohalike rahvuslik-patriootiliste traditsioonide edasiarendamine ja põlistamine;

        · avaliku huvi äratamine Torma omanäolisuse ja traditsioonide vastu.

   1.4. Põhikirjaeesmärkide teostamiseks ühendus:

        · korraldab kodupaigategevust ja kodu-uurimist, sealhulgas materjalide ja info kogumist, süstematiseerimist ja säilitamist;

        · korraldab  kodupaigateemalisi kokkutulekuid, seminare, näitusi, õppematku, -reise jt. kodupaigaüritusi;

        · korraldab kodupaigateemalise kirjanduse koostamist ja kirjastamist;

        · arendab koostööd teiste kodu-uurimise ja kodupaigaseltside või -ühendustega;

        · asutab allüksusi vastavalt põhikirja punktile 3.1;

        · moodustab vajadusel sihtotstarbelisi fonde.

   1.5. Ühenduse tegevuse  põhimõtted on:

        · omaalgatuslik tehatahtmine;

        · liikmete hääle võrdõiguslus;

        · liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

        · liikmete põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.

   1.6. Ühendus on eraõiguslik kasumit mittetaotlev juriidiline isik koos sellest johtuvate õiguste ja kohustustega.

   1.7. Ühendusel on õigus omada, omandada ja võõrandada ning rentida kinnis- ja vallasvara. Tal on põhikirja kohaselt valitavad juht- ja kontrollorganid, ametiisikud, pitsat, arvelduskonto, iseseisev eelarve, sümboolika ja liikmete arvestus.

   1.8. Ühenduse vara ja rahalised laekumised tekivad tagastamatust liikmeksastumise maksust, iga-aastastest liikmemaksudest, sihtasutuste, riigi või kohaliku omavalitsusasutuste majandusabist, sihtotstarbelistest ja teistest toetussummadest, oma väljaannete müügist ning muudest laekumistest.

   1.9. Ühendus vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu ühenduse varaga, ühenduse liige vastutab oma varalise osaluse piires.

   1.10. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

   1.11. Ühenduse siseelu reguleerib üldkogu kinnitatud kodukord.

   2. Liikmed

 

   2.1. Ühendusel on tegev-, toetaja- ja auliikmed.

   Ühenduse tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes on Tormast pärit või loevad end Tormaga seotuks ja tunnistavad ühenduse põhikirja.

   Ühenduse esimesed tegevliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

   Toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, ühiskondlikud ühendused, seltsid jne., kes sõlmivad ühendusega tema põhikirjaeesmärkide elluviimisele kaasaaitamiseks ühiselt tegutsemis- või toetuslepingu.

   Auliikmeiks võib valida isikuid, kellel on erilisi teeneid ühenduse eesmärkide elluviimisel, Torma kodupaigaliikumise, kultuuri- ja ajaloomälestiste rajamise, hooldamise jm. Tormaga ühenduses oleva kodupaigatööga.

   2.2. Liikmeks astuda soovija võetakse üldkogu tegevliikmeks vastu  juhatuse ettepanekul isikliku avalduse alusel. Avalduses esitab taotleja oma isiku- ja sideandmed. Kui juhatus keeldub ettepanekust, võib taotleja pöörduda otse üldkogu poole.

   2.3. Tegevliige maksab ühekordse tagastamatu sisseastumismaksu ning tasub iga-aastast liikmemaksu üldkogu kindlaks määratud suuruses ja korras. 

   Toetajaliikme liikmemaksu suurus lepitakse kokku ühinemis- või toetuslepinguga ja kinnitatakse üldkogul.

   Ühenduse auliige on liikmemaksust vabastatud.

   Ühenduse kõik liikmed teatavad õigeaegselt juhatusele oma isiku- ja sideandmete muutustest.

   2.4. Ühendusest lahkumisest teatab liige kirjalikult juhatusele, juhatus teatab sellest järgmisele üldkogule. Majandusaasta kestel lahkunud liige tasub liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

   Eelmise majandusaasta eest võlgu jäänud liikme võib juhatus ühendusest välja arvata. Väljaarvamisest teatatakse väljaarvatule viivitamatult, samuti teatab juhatus sellest järgmisele üldkogule.

   2.5. Liikme võib ühendusest välja arvata, kui ta on sooritanud vääritu teo. Väljaarvamise otsuse teeb juhatus ja kinnitab üldkogu.

   2.6. Ühenduse liikme õigused ja kohustused sätestatakse mittetulundusühingute seaduse, ühistuseaduse ja käesoleva põhikirjaga.

   2.7. Ühenduse liikmel on õigus:

         · osaleda ühenduse tegevuses;

         · võtta hääleõigusega osa üldkogu tööst;

         · kandideerida ühenduse juht- ja kontrollorganitesse;

         · saada teavet ühenduse tegevusest;

         · olla osline ühenduse korraldatud üritustel;

         · osta ühenduse väljaandeid, meeneid jms. soodustingimustel;

         · kasutada muid põhikirjas ette nähtud õigusi.

   2.8. Ühenduse liige on kohustatud:

         · täitma põhikirja nõudeid ja ühenduse juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

         · käituma väärikalt ja kollegiaalselt.

   2.9. Ühenduse liige ei või osaleda hääletamisel järgmiste küsimuste otsustamisel:

         · ühenduse nõuedega tema vastu või tema vabastamisel varalistest ja muudest kohustustest;

         · tema ühendusest  väljaarvamisel ;

         · tema ja ühenduse vahelise  lepingu muutmisel;

  

   3. Struktuur ja juhtimine

 

   3.1. Ühenduse liikmed võivad moodustada paikkondlikke kodupaiga ühendusi: seltse, ringe, töörühmi ja muid allüksusi. Neil on ühenduse põhikirjaeesmärkidest lähtuv oma põhikiri või kodukord. Paikkondlik selts, ring või muu allüksus valib endale juhatuse või juhtisiku, kes tegutseb koostöös ühenduse juhatusega.

   3.2. Ühendust juhivad üldkogu (kõigi liikmete üldkoosolek) ja juhatus.

   3.3. Ühenduse kõrgeim organ on üldkogu. Korralise üldkogu kutsub juhatus kokku hiljemalt kolm kuud pärast majandusaasta lõppemist, teised vastavalt vajadusele. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel.

   Üldkogu päevakord teatatakse ühenduse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.

   3.4. Üldkogu:

         · valib ühendusele lihthäälteenamusega kolmeks aastaks kuni 7-liikmelise juhatuse, nendest esimehe (salajasel hääletamisel) ning teised juhatuse liikmed ja kolmeliikmelise revisjonikomisjoni (lahtisel hääletamisel). Juhatuse liikmed valivad endi seast tegevesimehe, sekretäri ja laekuri ning revisjonikomisjoni liikmed komisjoni esimehe;

         · otsustab liikmeksoleku, määrab sisseastumis- ja  liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kooskõlas põhikirja punktiga 2.3;

         · kinnitab ühenduse aastatöökava, -eelarve ja -aruande;

         · otsustab ühenduse põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kooskõlas põhikirja punktidega 5.1, 5.2 ja 5.3;

         · annab juhtnöörid ühenduse vara võõrandamiseks;

         · otsustab 2/3-lise häälteenamusega lahtisel hääletamisel tegevliikme vastuvõtmise;

         · valib kinnisel hääletamisel auliikme, otsustab ühendusest väljaarvamise, põhikirja muutmise, tegevuse lõpetamise ja jaotumise ning muud küsimused lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega;

         · kinnitab sümboolika kavandid;

         · lahendab muid ühenduse tegevusse puutuvaid põhimõttelisi ja konkreetseid küsimusi, mis ei kuulu juhatuse kompententsi.

   3.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal või volikirjaga on esindatud vähemalt pool ühenduse liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsutakse järgmine üldkogu kokku hiljemalt ühe kuu möödudes sama päevakorraga ja see on otsustusvõimeline sõltumata kohalolijate arvust.

   3.6. Ühendust juhib üldkogude vahelisel ajal juhatuse esimees, selle jooksvat asjaajamist korraldab tegevesimees.

   3.7. Ühenduse juhatus:

         · juhib ühenduse tegevust vastavalt põhikirjale ja üldkogu otsustele;

         · koostab ühenduse töökava, eelarve, tegevus- ja rahalise aruande;

         · käsutab ühenduse vara, otsustab lepingute sõlmimise ja palgatööjõu kasutamise kooskõlas põhikirja punktiga 3.4;

         · kinnitab ühenduse allüksuste põhi- või kodukorra ja  koordineerib nende tegevust;

         · peab liikmete arvestust, korraldab raamatupidamist ja esindab ühendust;

         · valmistab ette ja kutsub kokku üldkogu.

   3.8. Ühendust esindab õigustoimingutes ainuisikuliselt esimees, ühiselt tegevesimees ja sekretär.

   3.9. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.

   3.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse liikmetest, sealhulgas ühenduse esimees või juhatuse tegevesimees. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav ühenduse esimehe (tegevesimehe) hääl.

   3.11. Juhatuse liikmed vastutavad otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel ühendusele tekitatud kahju eest solidaarselt.

   3.12. Üldkogu ja juhatuse koosolekud protokollitakse ning kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija allkirjaga.

 

 

   4. Kontroll ja revideerimine

 

   4.1. Üldkogu ja revisjonikomisjon korraldavad järelevalvet ühenduse juhatuse ja ühenduse teiste organite tegevuse üle ning võivad määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

   4.2. Revisjonikomisjoni ei saa kuuluda juhatuse liikmed ega ühenduse palgatöötajad.

   4.3. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus hääleõguseta osaleda juhatuse koosolekutel. Osavõtu võmaldamiseks teatab juhatus iga kord revisjonikomisjoni esimehele juhatuse koosoleku aja, koha ja päevakorra.

   4.4. Ühenduse juhtorganite liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil (audiitoril) tutvuda revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks kõigi vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

   4.5. Revisjonikomisjon:

         · kontrollib ühenduse põhikirjategevust;

         · revideerib ühenduse majandustegevust ja esitab revisjonikomisjoni aruande üldkogule kinnitamiseks;

         · kontrollib ühenduse vara säilimist, arvelduskontot ja raamatupidamise dokumente, teeb vajadusel ettepanekuid juhatusele ning üldkogule.

   4.6. Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

   4.7. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse ja otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud komisjoni liikmed.

 

 

   5. Tegevuse lõpetamine

 

   5.1. Ühenduse tegevus lõpeb üldkogu sellekohase otsuse või seaduse põhjal.

   5.2. Tegevuse lõpetamisel moodustab üldkogu likvideerimiskomisjoni ja tema vara ning dokumentaalne materjal antakse säilitamisele mõnele muule kodupaigatööga tegelevale asutusele seaduses ette nähtud korras.

   5.3. Ühenduse tegevuse lõpetamisel saadetakse teade ja likvideerimiskomisjoni lõppakt registripidajale ühenduse registrist kustutamiseks.

 

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.